ຂໍ້ຕົກລົງ


| 1 | 2 | 3 |

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງການເງິນ                                          ເລກທີ່ 1983/ກງ

ວຽງຈັນ,ວັນທີ່: 28/11/2001

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດທະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຄູ້ມຄອງ

ບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງຄອມພິວເຕີ ທາງດ້ານການບັນຊີວິສາຫະກິດ( ໂປຼແກຼມບັນຊີ )

 

-         ວີງຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດທະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 05/ນຍ ລງວັນທີ່ 24 ມັງກອນ 1992 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍບັນຊີວິສາຫະກິດ,

-         ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ ລັດທະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0430/ກງ ລົງວັນທີ 4 ເມສາ 2001 ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ແລະໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມລະບອບບັນຊີ,

-         ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ການບັນຊີຜ່ານທາງຄອມພີວເຕີເຊິາງເປັນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 1.3 ທີ່ຄັດຕິດກັບຄໍາແນະນໍາວິຊາການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮອງຮັບເອົາ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກະຊວງເສດຖະກິດແຜນການ ແລະ ການເງິນເລກທີ 498/ສຜງ ລົງວັນທີ 12/06/1992 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດເລກທີ 08/ນຍ,

-         ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນໍາສະເໜີ ຂອງກົມລະບອບບັນຊີ,

ລັດທະມົນຕີຕົກລົງ:

 

ພາກທີ 1

ລະບຽບການທົ່ວໄປ

 

ມາດຕາ 1. ບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງຄອມພີວເຕີ ທາງດ້ານການບັນຊີວິສາຫະກີດແມ່ນໂປຼແກຼມຄອມ  ພິວເຕີ ທີ່ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນທຶກ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທາງດ້ານການບັນຊີ-ການ ເງິນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ.

ມາດຕາ 2. ບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງຄອມພິວເຕີທາງການການບັນຊີວິສາຫະກິດຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍບັນຊີວິສາຫະກິດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທີງ.

ມາດຕາ 3. ບັນດານິຕິບຸກຄົນຫລືບຸກຄົນ ທີ່ຂຽນຊຸດຄໍາສັ່ງຄອມພິວເຕີທາງດ້ານການ ບັນຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການບັນຊີວິສາຫະກິດຢູ່ສປປລາວ, ກ່ອນຈະນໍາໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂ້າງເທີງ ຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການປັບປຸງ ຫລືດັດແກ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບແລະຮັບຮອງຈາກກົມລະບອບບັນຊີກ່ອນ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ມາດຕາ 4. ມອບໃຫ້ກົມລະບອບບັນຊີກະຊວງການເງິນເປັນຜູ້ຮັບ ຜິດຊອບທົດສອບຄວາມຖືກ ຕ້ອງ, ຂື້ນທະບຽນຄ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງ ຄອມ ພິວເຕີທາງດ້ານການບັນຊີວິສາຫະກິດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ ມາດຕະການຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ8 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ພາກທີ 2

ມາດຕະຖານຊຸດຄໍາສັ່ງ

ມາດຕາ 5. ບັນດາ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີທາງ​ດ້ານ​ການ​ບັນຊີ​ວິ​ສາ​ຫະກິດຕ້ອງ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ໃຫ້​ ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົ້ນຕໍ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

1/    ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຕ້ອງ​ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້ສໍ​າລັບ​ຫຼາຍ​ບໍລິສັ​ດ​ແລະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ​ຫຼື​ຖ້າ​ ເປັນ​ຫຼາຍ​ພາສາ ( ພາສາ​ອັງ, ພາສາ​ຝລັ່ງ….) ຕ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ພາສາ​ລາວ​ຢູ່​ນໍາ;

2/    ບັນດາ​ຊຸດ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ບັນຊີ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ:

§         ລະບົບ​ບັນຊີ​ທົ່ວ​ໄປ (General Ledger “GL”),

§         ລະບົບ​ຄູ້​ມຄອງ​ສາງ (Inventory Control “IC”),

§         ລະບົບ​ຄູ້​ມຄອງ​ໜີ້ ( Account Recievable ),

§         ລະບົບຂາຍ ( Sale Order “SO”),

§         ລະບົບ​ຄູ້​ມຄອງ​ລູກ​ໜີ້ ( Account Payable “AP”),

§         ລະບົບ​ແຊັກ​ທະນາຄານ ( Cheque “CQ” )

§         ລະບົບ​ຄູ້​ມຄອງ​ຊັບ​ສົມບັດ​ຄົງ​ທີ່ ( Fix Assets “FA” )

 

| 1 | 2 | 3 |

 
© Bank of the Lao P.D.R