ຂໍ້ຕົກລົງ


ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖວອນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ                 ເລກທີ 467/ນຍ
                                          ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23/11/2006

ຂໍ້ຕົກລົງ
ກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
 

   - ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍໂຮງຊວດຈຳ ເລກທີ 01/ນຍ ລົງວັນທີ 02/02/2002;
   - ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ເລກທີ 10/ທຫລ ລົງວັນທີ 09/01/2003 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການສ້າງ
     ຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ ລາວ;
   - ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 05/ທຫລ ລົງວັນທີ 25/03/2005 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ
     ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1.   ມອບສິດໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະ
             ນາອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໂຮງຊວດຈຳ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸ
             ລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່
             ກຳນົດໄວ້.

ມາດຕາ 2.   ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະ
             ກິດໃຫ້ໂຮງຊວດຈຳ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຕ້ອງຕິດ
             ຕາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງໂຮງຊວດຈຳ ຫລື ສະຖາ
             ບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກດັ່ງກ່າວ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງທະ
             ນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມລາຍງານ
             ໃຫ້ທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 3.   ມອບໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເປັນຜູ້ແນະ
             ນຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
             ລາວ, ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ຈັດ
             ຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.

ມາດຕາ 4.   ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ,

                                         ທ່ານ ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ  

 

 
 
Bank of the Lao P.D.R