ອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ


 
ລາຍຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ
1
ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ   
2
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ   
3
ທະນາຄານ ລາວ-ຝລັ່ງ ຈຳກັດ   
4
ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈໍາກັດ   
5
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ   
6
ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ   
7
ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ   
8
ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ   
9
ທະນາຄານ ບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ   
10
ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ   
11
ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈໍາກັດ   
12
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາລາວ ຈໍາກັດ   
13
ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈໍາກັດ   
14
ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈໍາກັດ   
15
ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕີ່ນ ລາວ ຈໍາກັດ   
16
ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ   
17
ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈໍາກັດ(ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
18
ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
19
ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
20
ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ)   
21
ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
22
ທະນາຄານ ເມແບັງ ສາຂາລາວ   
23
ທະນາຄານ CIMB Thai ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາວຽງຈັນ   
24
ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
25
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະເທດຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   
26
ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ແບັງ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   


 
 
 
© Bank of the Lao P.D.R