✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
ທ່ານ  ນາງ  ແພງສີ  ແພງເມືອງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ປອ ສົມປະສົງ   ພົມມະສານ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ມາລີນີ  ຊາວັນນາ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ຈັນເທວີວັນ  ແກ້ວບຸນພັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ