✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
ທ່ານ  ນາງ  ຟອງຈິນດາ  ແສງສຸລິວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ພູມມະລີ  ສິຣິພົນເດດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ປອ ສົມປະສົງ   ພົມມະສານ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ