✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
ທ່ານ  ນາງ  ແພງສີ  ແພງເມືອງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ມາລີນີ  ຊາວັນນາ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ແສງທະວົງ  ຫຼວງລາດ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ເພັດສະລາດ  ວົງພະຈັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ