✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຮ່ວມມືສາກົນ
ທ່ານ  ນາງ  ຟອງຈິນດາ  ແສງສຸລິວົງ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຈັນສຸກ  ພົມມະວັນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ປອ ສົມປະສົງ   ພົມມະສານ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ພູມມະລີ  ສິຣິພົນເດດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ