✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາດອກເບັ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1994 28-01-2017
22 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1993 28-01-2017