✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາດອກເບັ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2004 28-01-2017
12 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2003 28-01-2017
13 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2002 28-01-2017
14 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2001 28-01-2017
15 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 2000 28-01-2017
16 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1999 28-01-2017
17 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1998 28-01-2017
18 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1997 28-01-2017
19 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1996 28-01-2017
20 ອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານທົ່ວລະບົບ ປະຈໍາປີ 1995 28-01-2017