✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາດອກເບັ້ຍ ທຫລ

ປະຈຳປີ ( ວ.ດ.ປ ) ຕໍ່າກ່ວາ 3 ເດືອນ ຕໍ່າກ່ວາ 1 ອາທິດ ຫລາຍກ່ວາ 1 ອາທິດ 14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ
13/02/2023 -- 7,50 % -- --
11/10/2022 -- 6,50 % -- --
17/05/2022 -- 3,10 % -- --
30/03/2020 -- 3 % 4 % 9 %
08/12/2017 -- 4 % 5 % 10 %
17/08/2016 -- 4,25 % 5,31 % 10,63 %
21/07/2015 -- 4,50 % 5,63 % 11,25 %
17/09/2010 -- 5 % 6,25 % 12,50 %
14/06/2010 -- 4 % 5 % 10 %
07/09/2009 -- 4 % 5 % --
13/02/2009 -- 5 % 6,25 % --
07/01/2009 -- 6 % 7,50 % --
17/10/2008 -- 7 % 8,75 % --
13/05/2008 -- 8 % 10 % --
06/02/2008 -- 10 % 12,50 % --
2007 -- 12 % 15 % --
2002 -- 20 % 30 % --
2001 35 % -- -- --
2000 35 % -- -- --
1999 35 % -- -- --
1998 35 % -- -- --
1997 35 % -- -- --
1996 35 % -- -- --
1995 35 % -- -- --
1994 35 % -- -- --
1992 24 % -- -- --
ໝາຍເຫດ: ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທຫລ ແມ່ນ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງ ທຫລ ໄລຍະສັ້ນສະກຸນເງິນກີບທີ່ຄິດໄລ່ກັບທະນາຄານທຸລະກິດເວລາຂາດສະພາບຄ່ອງ.