✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ເລືອກປີ:  
ປີ: 2019 ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມີຖຸນາ ກໍລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ ປະຈຳປີ
CPI 104,46 104,93 105,19 105,95 104,52 106,79 107,64 108,46 109,88 110,67 111,07 0 0
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 1,50 1,57 1,66 2,21 2,54 2,48 3 3,34 3,92 5,34 5,92 0 0