Page 9 - History of BOL .indd
P. 9

3.​​​ເງິນກີບລາວອິດສະຫຼະ​ປີ​1945​-​1946...........................................................................................17
3.1​ເງິນກີບລາວອິດສະຫຼະ​(​ເງິນກະຕ່າຍ​)​ປີ​1945​-​1946​ປະເພດ​50​ອັດ................................................17

3.2​ເງິນກີບລາວອິດສະຫຼະ​(​ເງິນກະຕ່າຍ​)​ປີ​1945​-​1946​ປະເພດ​10​ອັດ​ແລະ​20​ອັດ..............................18
3.3​ເງິນກີບລາວອິດສະຫຼະ​(​ເງິນກະຕ່າຍ​)​ປີ​1945​-​1946​ປະເພດໃບ​10​ກີບ............................................19


4.​​​ເງິນຕາສະໄໝຣາຊະອານາຈັກລາວ​(​ກີບວຽງຈັນ​)​ປີ​1952​-​1975...............................................19​-​20

4.1​ຫຼຽນອັດ​ປີ​1952.........................................................................................................................21

4.2​ເງິນກີບຣາຊະອານາຈັກລາວ​(​ເງິນກີບວຽງຈັນ​)​ລຸ້ນ​​I​​​ປີ​1957....................................................22​-​24
4.3​ເງິນກີບຣາຊະອານາຈັກລາວ​(​ເງິນກີບວຽງຈັນ​)​ລຸ້ນ​II​​​ປີ​1962....................................................25​-​27
4.4​ເງິນກີບຣາຊະອານາຈັກລາວ​(​ເງິນກີບວຽງຈັນ​)​ລຸ້ນ​III​​ປີ​1963....................................................28​-​31 ​
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບ​ແຫ່ງຊາດລາວ
4.5​ເງິນກີບຣາຊະອານາຈັກລາວ​(​ເງິນກີບວຽງຈັນ​)​ລຸ້ນ​IV​​ປີ​1974​-​1975........................................32​-​36


5.​​​ການກຳເນີດ​ແລະ​ຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບຄັງໄຂໃນປີ​1962.....................................................37​-​43

6.​​​ການກຳເນີດເກີດຂຶ້ນ​ແລະ​ຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບປົດປ່ອຍປີ​1968​-​1979................................44​-​51
7.​​​ການກຳເນີດເງິນຕາສະໄໝປະຈຸບັນ​(ເງິນກີບທະນາຄານ)​ປີ​1979​ຫາປະຈຸບັນ.................................52​-​55

7.1.1​-​7.1.5​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​1​ກີບ,​5​ກີບ,​10​ກີບ,​20​ກີບ,​50​ກີບ​ປີ​1979..................56​-​58
7.2​ຫຼຽນອັດ​ປີ​1980........................................................................................................................59

7.3​-​7.4​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​100​ກີບ​ແລະ​500​ກີບ​ປີ​1988​-​1989........................................60
7.5​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​1000​ກີບ..........................................................................................61

7.6​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​1000​ກີບ​ລຸ້ນ​II,III,IV​ປີ​1994,1995​ແລະ​1996...................................62
7.7​-​7.8​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​2000​ກີບ​ແລະ​5000​ກີບ​ປີ​1997........................................63​-​64

7.9​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​1000​ກີບ​ລຸ້ນ​V​ປີ​1998....................................................................65
7.10​-​7.11​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​10000​ກີບ​ແລະ​20000​ກີບ​ລຸ້ນປີ​2002...........................66​-​67

7.12​ເງິນກີບທະນາຄານປັບປຸງໃໝ່ປີ​2003....................................................................................68​-​69
7.13​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​​​50000​ກີບ​ລຸ້ນປີ​2004...................................................................70

7.14​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​100000​ກີບ​ລຸ້ນປີ​2011...................................................................71
7.15​ເງິນກີບທະນາຄານປະເພດໃບ​2000​ກີບ​ລຸ້ນປີ​2011​(ປັບປຸງໃໝ່)......................................................72​
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14