Page 8 - History of BOL .indd
P. 8

ສາລະບານ
1.​ ​​ເງິນ​ຕາ​(ເງິນກີບ)​ສະ​ໄໝ​ອານາຈັກ​ລາວ​ລ້ານ​ຊ້າງ​ແຕ່ປີ​ຄ.ສ​1373​-​1478...............................................01

1.1​ເງິນຫອຍ,​ເງິນລາດ,​ເງິນຮ້ອຍ​(ເງິນສ້ຽນ),​ເງິນໝາກຄໍ້,​ເງິນກ້ອນ,​ເງິນຕູ້,​ເງິນຮາງ​(ເງິນຂັນ)​
​​​​​​ແຕ່​ຄ.ສ​1373​-​1478.................................................................................................................03

1.1.1​ເງິນຫອຍ.................................................................................................................................03
1.1.2​ເງິນລາດ..................................................................................................................................04

1.1.3​ເງິນຮ້ອຍ​(ເງິນສ້ຽນ)...................................................................................................................04
1.1.4​ເງິນໝາກຄໍ້..............................................................................................................................05

1.1.5​ເງິນກ້ອນ.................................................................................................................................05
1.1.6​ເງິນຕູ້............................................................................................................................​.........06

1.1.7​ເງິນຮາງ​(ເງິນຂັນ).....................................................................................................................06


2.​​​​ເງິນຕາສະໄໝອິນດູຈີນ-ຝຣັ່ງເສດ​ຄ.ສ​1875​-​1954.........................................................................07
2.1​ເງິນຫຼຽນໂລຫະສະໄໝອິນດູຈີນ-ຝຣັ່ງ​ຄ.ສ​1875​​-​1946....................................................................07

2.1.1​ເງິນບີ້​ຄ.ສ​1896​-​1946...........................................................................................................07
2.1.2​ຫຼຽນສະຕາງແດງ​ຄ.ສ​1887​-​1946............................................................................................08

2.1.3​ເງິນກີບຫົວໜາມ​ຄ.ສ​1896​-​1946.............................................................................................08
2.1.4​ຫຼຽນນິແກນ​ຄ.ສ​1923​-​1946...................................................................................................09

2.1.5​ຫຼຽນເງິນກີບຫົວໂລ້ນ​ຄ.ສ​1931​-​1946.......................................................................................10
2.1.6​ຫຼຽນສະຕາງ​ຄ.ສ​1935​-​1946..................................................................................................10

2.1.7​ຫຼຽນນິແກນ​ຄ.ສ​1939​-​1946...................................................................................................11
2.1.8​ເງິນສົດໜຶ່ງເບ້ຍ​ຄ.ສ​1939​-​1946..............................................................................................11

2.2​ເງິນເຈ້ຍສະໄໝອິນດູຈີນ-ຝຣັ່ງເສດ​ຈໍລະຈອນຢູ່ລາວ,​ຫວຽດນາມ​ແລະ​ກຳປູເຈຍ​
​​​​​​ປີ​1939​-​1942...................................................................................................................12​-​16
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13