Page 7 - History of BOL .indd
P. 7

ຄຳເຫັນຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາປະຫວັດສາດ
ປຶ້ມປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບແຫ່ງຊາດລາວ​ເປັນຜະລິດຕະພັນທີມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ​ເພາະຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນມີການ​
ຄົ້ນຄ້ວາຮຽບຮຽງ,​ ພິມເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເປັນທີຮູ້ຈັກ​ ແລະ​ ຮຽນຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ,​ ປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນບັນທຶກອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຫວັດ​

ສາດຂອງຊາດລາວ.


ສະນັ້ນ​ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາປະຫວັດສາດ​ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ​ຈຶ່ງຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຢ່າງສຸດໃຈ

ຕໍ່ຄະນະຄົ້ນຄ້ວາ​ແລະ​ຮຽບຮຽງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ​ແລະ​ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮູ້ສຶກເປັນກຽດ​ແລະ​ພາກພູມໃຈທີໄດ້ເປັນ​
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້.


ແນ່ນອນວ່າ​ ຍັງມີບາງບັນຫາທີຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງສົມບູນ,​ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານ​ ແລະ​ ນັກຄົ້ນຄ້ວາທີກ່ຽວຂ້ອງຈະ​

ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນ​ເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງຜົນງານທີມີແລ້ວນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຍິ່ງຂຶ້ນ.​​​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ວັນທີ​03​ມັງກອນ​2014​ເລກທີ​001/ສຄປ​

​ ​ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາປະຫວັດສາດ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12