Page 6 - History of BOL .indd
P. 6

ບຸກເບີກ,​ ທັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເກັບກຳປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບລາວ,​ ໄດ້ຊີ້ນຳ​ ແລະ​ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຄະ​
ນະນັກວິຊາການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ​ຈັດທຳປຶ້ມນີ້ຈົນສຳເລັດ;​​ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄະນະ​

ນັກວິຊາການທຸກທ່ານ​​ທີໄດ້ຮ່ວມເກັບກຳ​ແລະ​ຂຽນເນື້ອຄວາມປະກອບສ້າງປຶ້ມນີ້;​​ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາທ່ານທີໄດ້ມາ
ປະສານງານ​ແລະ​ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳໃນໄລຍະທີຈັດທຳປຶ້ມນີ້,​ເຊິ່ງຖືວ່າ​ເປັນການໃຫ້ຄວາມ​

ສຳຄັນແກ່ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ.​ຂໍອວຍພອນ​ໃຫ້ບັນດາທ່ານ​ພ້ອມກັບພາລະກິດ,​ການງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ​ຈົ່ງ​
ປະສົບແຕ່ໝາກຜົນທີດີງາມ​ແລະ​ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.


ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ວັນທີ​28​ທັນວາ​2013​

​ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11