Page 5 - History of BOL .indd
P. 5
ຄຳດຸດສະດີ

ການເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະຫວັດເງິນທີໃຊ້ໃນລາວຜ່ານມາ​ ໂດຍໄດ້ເກັບກຳມາຮີບໂຮມຂຽນເປັນປຶ້ມໄດ້ເຊັ່ນນີ້​ ແມ່ນ​
ຄວາມພະຍາຍາມອັນໜ້າສັນລະເສີນທີສຸດ​​ສຳລັບນັກຄົ້ນຄ້ວາທາງມະນຸດສາດໃນດ້ານວັດທະນະທຳ,​ອະລິຍະທຳ​ແລະ​ບູຮານຄະດີ,​

ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາວັດຖຸພັນ,​ທະນະບັດໃນຖານະທີເອີ້ນວ່າ:​ເງິນ​ຊະນິດຕ່າງໆນີ້​ໄດ້ເປັນຂໍ້ມູນຕົວຈິງທີສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຮັບຮູ້ເຖິງ​
ຄວາມເປັນມາໃນອາດີດ​ ແລະ​ ຂະບວນວິວັດດ້ານຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ,​ ການປ່ຽນແປງການປົກຄອງ,​ ການຄ້າຂາຍ​ ຕະຫຼອດເຖິງການ​

ພົວພັນຂອງລາວກັບພາຍນອກ​ຫຼື​ຄົນພາຍນອກກັບລາວໃນແຕ່ລະຍຸກສະໄໝ;​ຄ່ຽງຄູ່ນີ້​ການມີເງິນທີເປັນເອກະລັກແມ່ນສະແດງເຖິງ
ຄວາມເປັນຊາດ​​ເຊິ່ງລາວໄດ້ມີເງິນຫຼາຍຊະນິດກໍ່ໝາຍເຖິງວ່າລາວເປັນຊາດໜຶ່ງ​ເຊິ່ງມີອານາຈັກ,​ມີອະທິປະໄຕ,​ມີວັດທະນະທຳອະ

ລິຍະທຳຂອງຕົນເອງມາແຕ່ໃດໆ.


ປຶ້ມດັ່ງກ່າວເປັນເຫຼັ້ມທຳອິດ​ ທີໄດ້ນຳສະເໜີໝາກຜົນຂອງການເກັບກຳວັດຖຸພັນ,​ ທະນະບັດຊະນິດຕ່າງໆ​ ທີລາວໄດ້ໃຊ້ນັບ​

ແຕ່ຄາວກີ້ມາໂດຍສະເພາະນັບຈາກສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ເປັນຕົ້ນມາ,​ເຊິ່ງຄະນະນັກວິຊາການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ ​
ລາວ​ໄດ້ເກັບກຳເງິນຊະນິດຕ່າງໆ​​ທີວ່ານັ້ນນຳມາຈັດເປັນໝວດ,​ຈັດຊະນິດພ້ອມກັບຂຽນຄຳຊີ້ແຈງອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບເງິນໂດຍໃຫ້ຮູ້​

ຄວາມເປັນມາ,​ຮູບ,​ລັກສະນະ,​ສີສັນ​ອັນເປັນເອກະລັກຂອງເງິນແຕ່ລະຊະນິດ​​ພ້ອມກັບສາເຫດຂອງການເຮັດເງິນບາງຊະນິດ​ໂດຍ​
ສະເພາະເງິນເຈ້ຍທີເອີ້ນວ່າ:​ເງິນກີບ​ຂອງລາວໃນໄລຍະຮ້ອຍປີຜ່ານມາ​ອັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍປະການທີເປັນປະໂຫຍດ;​ປຶ້ມນີ້ຖືວ່າ​

ເປັນຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເງິນ​ທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,​ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບນັກຄົ້ນຄ້ວາທາງສັງຄົມ,​​ ນັກສຶກສາດ້ານສັງຄົມ​ ສາມາດໃຊ້​
ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາເລື່ອງເງິນທີຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ,​ ວັດທະນະທຳ,​ ບູຮານຄະດີ​ ຫຼື​ ມະນຸດສາດໂດຍລວມ​ ແລະ​ ເປັນເອກະ​

ສານທີໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງເງິນຊະນິດຕ່າງໆ​ເຊິ່ງລາວເຮົາເຄີຍໃຊ້ຜ່ານມາເປັນບັ້ນ,​ເປັນຕອນປ່ຽນມາຫຼາຍທອດເຖິງສະ​
ໄໝປັດຈຸບັນທີໄດ້ມີເງິນກີບແຫ່ງຊາດ,​ມີທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ​ເປັນຜູ້ກຳກັບຄຸ້ມຄອງ​ແລະ​ບໍລິຫານ​ຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອຕອບສະ​

ໜອງແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງລາວໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ຂ້າພະເຈົ້າ​ໃນນາມຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ​ແລະ​ໃນນາມຜູ້ທີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານຄວາມຄິດເຫັນກັບນັກວິຊາ​

ການທີຈັດທຳປຶ້ມດັ່ງກ່າວ​ຂໍສະແດງຄວາມສັນລະເສີນ​ທ່ານ​ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ​ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ​ທີມີຄວາມ​
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10