Page 4 - History of BOL .indd
P. 4

ຄຳເຫັນຜູ້ຈັດພິມ
ປຶ້ມປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບແຫ່ງຊາດລາວ​ໄດ້ລວບລວມ​ແລະ​ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົມເງິນຕາ​ແລະ​ຄະນະວິຊາການ​ຂອງ​
ທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ,​ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ​ທີສຳຄັນປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສະເຫຼັີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​

ລາວ​ຄົບຮອບ​45​ປີ​(07​ຕຸລາ​1968​-​07​ຕຸລາ​2013).


ປຶ້ມປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບແຫ່ງຊາດລາວ​ເຫຼັ້ມນີ້​ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸພັນ,​​ຫຼຽນ,​ໂລຫະ​ແລະ​ເງິນຕ່າງໆ​​ຊຶ່ງຈະເປັນ​

ພື້ນຖານ​ ແລະ​ ເປັນຂໍ້ມູນທີມີປະໂຫຍດ​ ສຳລັບການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາປະຫວັດສາດ​ ທາງດ້ານການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ,​ ການຄ້າ​ ແລະ​
ເສດຖະກິດເງິນຕາຂອງປະເທດພວກເຮົາ.


ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ​ ປື້ມປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບ​ ແຫ່ງຊາດລາວ​ ທີກົມເງິນຕາ​ ແລະ​ ຄະນະວິຊາການຂອງ​

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ​ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ​ເພື່ອເຜີຍແຜ່​ເປັນເທື່ອທຳອິດ.​ສະນັ້ນ,​ອາດບໍ່ປາສະຈາກໄດ້ຕໍ່ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນດ້ານ​
ຂໍ້ມູນຮູບແບບ,​ ຂໍ້ຄວາມທີຂຽນຊີ້ແຈງເລື່ອງຕ່າງໆ,​ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຮັບເອົາຄຳຕຳນິ​ ຫຼື​ ຄຳຕິຊົມຈາກທ່ານຜູ້ອ່ານ​

ແລະ​ຈະນຳເອົາຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄປພິຈາລະນາເພື່ີອປັບປຸງການຂຽນ​ແລະ​ການພິມໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ຫົວໜ້າກົມເງິນຕາ
​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ທະນາຄານແຫ່ງ​ສປປ​ລາວ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9