Page 15 - History of BOL .indd
P. 15

1.1.6​ເງິນຕູ້​ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ຄ.ສ​1373​-​1478​

ເງິນຕູ້​ເປັນເນື້ອເງິນສົດ,​ລັກສະນະຄືເງິນຮາງ​ແຕ່ຂອບເທິງບໍ່ສູງຫຼາຍ​ແລະ​ທາງກາງບໍ່ເປັນຮ່ອງເລິກ ​(1)
1.1.7​ເງິນຮາງ​(ເງິນຂັນ)​ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ຄ.ສ​1373​-​1478​

​​​​​ເງິນຮາງເປັນເນື້ອເງິນສົດ,​ມີລັກສະນະກົ່ງຄ້າຍຄືເຮືອ​ແລະ​ຮາງໝູ,​ນ້ຳໜັກ​350-500​ກຣາມ,​ມີຫຼາຍຂະໜາດ,​​​​​​​​​
​​​​​ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນ​

(1)​ປຶ້ມເງິນຕາອິສານ​ປີ​2008​ໜ້າ​19

6
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20