Page 13 - History of BOL .indd
P. 13

1.1.2​ເງິນລາດ​ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ຄ.ສ​1373​-​1478​

ເງິນລາດເປັນເງິນປົນທອງແດງ,​ທອງເຫຼັືອງ​ເຊິ່ງມີຮູບລັກສະນະຄ້າຍຄືເງິນຮ້ອຍ​(ເງິນສ້ຽນ)​ແຕ່ມີນ້ຳໜັກ​ແລະ​
ຂະໜາດທີແຕກຕ່າງກັນ

1.1.3​ເງິນຮ້ອຍ​(ເງິນສ້ຽນ)​ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ຄ.ສ​1373​-​1478​
ເງິນຮ້ອຍມີລັກສະນະເປັນເງິນແທ່ງຍາວນ້ອຍ,​ມີຫຼາຍຂະໜາດ,​ມີຫຼາຍຮູບຮ່າງ,​ເຊິ່ງມີສ່ວນປະສົມຂອງເງິນ,​ທອງແດງ,​​

ທອງເຫຼັືອງ.​

4
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18