Page 12 - History of BOL .indd
P. 12

1.1​ເງິນຫອຍ,​ເງິນລາດ,​ເງິນຮ້ອຍ​(ເງິນສ້ຽນ),ເງິນໝາກຄໍ້,​ເງິນກ້ອນ,​ເງິນຕູ້,​ເງິນຮາງ​
(ເງິນຂັນ)ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ຄ.ສ​1373​-​1478 (1)
1.1.1​ເງິນຫອຍ​ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ຄ.ສ​1373​-​1478​
(ສັນນິຖານວ່າ​ເງິນຫອຍແມ່ນຊາວຕ່າງປະເທດນຳເຂົ້າມາເພື່ອແລກປ່ຽນສິນຄ້າໃນອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​)


(1)​ປຶ້ມເງິນຕາອີສານ​ປີ​2008​ໜ້າ​17-19
3
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17