Page 11 - History of BOL .indd
P. 11

*​​ ເງິນຕາ​(ເງິນກີບ)​ໃນສະໄໝນັ້ນແມ່ນນຳເອົາວັດຖຸເປັນສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ.
*​ ຕໍ່ມາວັດຖຸພັນທີໃຊ້ໂລຫະເຮັດ,​ໄດ້ພັດທະນາຂະໜາດ​ແລະ​ກຳນົດຄ່າໃຫ້ຕ່າງກັນຄື:​ຄ່າຂອງເງິນໃນໄລຍະນັ້ນຖືເອົາ​

ບາດ​ເປັນ​ຫົວໜ່ວຍ,ຕຳ່ກ່ວາບາດແມ່ນມາສົກ,​ລຳ່,​ຕຳ່ສຸດແມ່ນເບ້ຍ,​ສູງກ່ວາບາດແມ່ນຮ້ອຍ​ໝາຍຄວາມວ່າ:​ເງິນຕາໃນສະໄໝນັ້ນ​
(1)
ມີຫົວໜ່ວຍນ້ຳໜັກເປັນ:​ຂັນ,​ຊັ່ງ,​ຮ້ອຍ,​ບາດ,​ມາສົກ,​ລໍ່າ​ແລະ​ເບ້ຍ ,​ເຊິ່ງຫົວໜ່ວຍຄິດໄລ່ທີໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເຫັນຄື​:​

12​​​​ເບ້ຍ​​​​​​=​​​1​​ລໍ່າ​ຫຼື​ເປັນເຟື້ອງ

2​​​​​​ລໍ່າ​​​​​​​​=​​​1​​ມາສົກ;​24​ເບ້ຍ​=​1​ມາສົກ

5​ມາສົກ​​​​​​​​=​​​1​​ບາດ
10​​​​ບາດ​​​​​=​​​1​​ຮ້ອຍ
4​​​​ບາດ​​​​​​​=​​​1​​ຕຳລຶງ

1​​​​ບາດ​​​​​​​=​​​4​​ສະຫຼຶງ

1​​ສະຫຼຶງ​​​​​​​=​10​​ຫຸນ
1​​​​​ຫຸນ​​​​​​​​=​10​​ຫຼີ້.


​​​​​​ປະ​ເພດ​ເງິນ​ແມ່ນ​ເອົາ​ເນື້ອ​ເງິນມາ​ ຫຼໍ່​ເປັນ​ແທ່ງໆ​ ​ມີຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບທີແຕກຕ່າງກັນໄປຄື:​​ ເງິນ​ຮາງ,​​ ເງິນ​ຕູ້,​​ ເງິນ​ຮ້ອຍ​(ເງິນ​ ສ້ຽນ),​ ​

ເງິນ​ ໝາກ​ຄໍ້,​ ​ເງິນ​ກ້ອນ,​ ​ເງິນ​ລາດ,​ ເຊິ່ງສະໄໝກ່ອນໆນັ້ນແມ່ນນຳ​ໃຊ້​ ​ເປືອກຫອຍ​(ເງິນ​ຫອຍ)​ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ​
ໃນ​ສະ​ໄໝ​ນັ້ນ​(ຕາມ​ ການ​ບອກ​ເລົ່າ​ແລະ​ສັນນິຖານວ່າ​:​ເງິນ​ ຫອຍ​ແມ່ນ​ຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເອົາ​ມາ​ແລກປ່ຽນ​ຊື້-ຂາຍ​​ ໃນ​ອານ​າຈັກ​ລາວ​

ລ້ານ​ຊ້າງ​​ແລະ​ອານາຈັກ​ໃກ້​ຄຽງ).

(1)​ປື້ມປະຫວັດສາດດຶກດຳບັນປະຈຸບັນ​ຈັດພິມປີ​2000​ໜ້າ​140-141


2
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16