Page 10 - History of BOL .indd
P. 10ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບ​ແຫ່ງຊາດລາວ1.​ເງິນຕາ​(ເງິນກີບ)​ສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ​ແຕ່ປີຄ.ສ​1373​-​1478


ສະພາບເສດຖະກິດໃນສະໄໝອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ​ແລະ​ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງດ້ານການຄ້າຂາຍ,​ປະຊາ​

ຊົນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຮັດໄຮ່-ເຮັດນາ,​​ລ້ຽງສັດ​ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງຜົນຜະລິດເພີມຂຶ້ນ,​ສັງຄົມໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ,​ລະດັບ​
ການຜະລິດໄດ້ເພີມຂຶ້ນເກີນກ່ວາປະລິມານທີໃຊ້ສອຍໃນຄອບຄົວ,​ ເຊິ່ງຈຳຕ້ອງນຳຜົນຜະລິດຂອງຕົນໄປແລກປ່ຽນກັບຜົນຜະລິດທີ​

ຕ່າງກັນຂອງຄົວເຮືອນອື່ນ​ເພາະຄອບຄົວຂອງຕົນມີຄວາມຕ້ອງການສິ່ງນັ້ນ.​​ຕໍ່ມາຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມກໍ່ເພີມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,​ສິນ​
ຄ້າຕ່າງໆທີໃຊ້ແລກປ່ຽນໃນສະໄໝນັ້ນໄດ້ແກ່:​ເຂົ້າ,​ເກືອ,​ງາຊ້າງ,​ຄັ່ງ,​ຍານ,​ໝາກແໜ່ງ,​ນໍແຮດ,​ໜັງສັດ,​ເຂົາສັດ,​ຄຳ,​ເງິນ​ແລະ​

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດຕ່າງໆ.​ ຕໍ່ມາການແລກປ່ຽນຜົນຜະລິດກັບຜົນຜະລິດກໍ່ເປັນບັນຫາທີລຳບາກຈົນເກີດໃຫ້ມີຄວາມຄິດໃໝ່ໂດຍ​
ຫາເອົາວັດຖຸ​ຫຼື​ສິນຄ້າໃດໜຶ່ງທີຮັກສາ,​ເອົາໄປມາໄດ້ງ່າຍທີສັງຄົມກຳນົດຂຶ້ນໃຫ້ເປັນສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນ,​ຊື້-ຂາຍ​ໃຫ້ຄົນນຳສິ່ງ​

ຕ່າງໆມາແລກປ່ຽນ​ ຊື້-ຂາຍ​ ລວມກັນເປັນຕົວແທນຜົນຜະລິດ,​ ບ່ອນແລກປ່ຽນຜົນຜະລິດກໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນແຫ່ງໃດໜຶ່ງ​ ສະໄໝນັ້ນ​
ເອີ້ນວ່າ:​ລາດ.​​ຕໍ່ມາກໍ່ປ່ຽນມາເອີ້ນວ່າ:​​ຕະຫຼາດ​ໃນປັດຈຸບັນນີ້.​ເມື່ອມີຕະຫຼາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ,​ການຜະລິດກໍ່ມີການຂະຫຍາຍ​

ຕົວຢູ່ບ່ອນນັ້ນ,​​ໃນສະໄໝນັ້ນ​(ຕະຫຼາດ)​ໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ​ທີມີລັກສະນະຮອບດ້ານ.ຕໍ່ມາສິ່ງທີນຳໃຊ້​
ສຳລັບແລກປ່ຽນ​ ໄດ້ກຳນົດເອົາວັດຖຸຊະນິດໜຶ່ງທີຫາໄດ້ອ່າວຍາກຈາກທຳມະຊາດ​ ແລ້ວກ້າວຂຶ້ນເຮັດວັດຖຸພັນທີເປັນໂລຫະ,​ ຕໍ່ມາ​

ຈຶ່ງພັດທະນາມາເປັນເງິນເປັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ,​ ເງິນໃນສະໄໝນັ້ນມີຮູບປະພັນເປັນແທ່ງ,​ ເປັນກ້ອນໂດຍໃຊ້ເນື້ອຄຳແທ້​ ແລະ​ ເນື້ອເງິນ​
ແທ້ມາຫຼອມເປັນຮູບແຕກຕ່າງກັນ.
1
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15