✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ
ທ່ານ  ນາງ  ແສງດາວວີ  ວົງຄຳຊາວ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ດາວມະນີວອນ  ວິໄລວຽງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ຄຳໄຊ  ພົມມະວີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ