✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ
ທ່ານ  ນາງ  ດາວມະນີວອນ  ວິໄລວຽງ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ນາງ  ໄກສອນ  ໄຊຍະພອນ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ໂພທອງ  ວົງໄຊ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ