✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2010 28-01-2017
32 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2009 28-01-2017
33 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2009 28-01-2017
34 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2009 28-01-2017
35 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2009 28-01-2017
36 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2008 28-01-2017
37 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2008 28-01-2017
38 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2008 28-01-2017
39 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2008 28-01-2017
40 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ III, IV ປີ 2007 28-01-2017