✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
21 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2014 28-01-2017
22 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2014 28-01-2017
23 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2013 28-01-2017
24 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2013 28-01-2017
25 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2012 28-01-2017
26 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2012 28-01-2017
27 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2011 28-01-2017
28 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2011 28-01-2017
29 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2010 28-01-2017
30 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2010 28-01-2017