✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
11 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2017 13-03-2019
12 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2016 13-03-2019
13 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2016 13-03-2019
14 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2016 28-01-2017
15 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2016 28-01-2017
16 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2015 28-01-2017
17 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2015 28-01-2017
18 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2015 28-01-2017
19 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2015 28-01-2017
20 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2014 28-01-2017