✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
41 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2008 28-01-2017
42 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2008 28-01-2017
43 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2008 28-01-2017
44 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2008 28-01-2017
45 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ III, IV ປີ 2007 28-01-2017
46 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I, II ປີ 2007 28-01-2017
47 ສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ປີ 1991-1996 28-01-2017