✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາ

ລຳດັບ ຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ ອັບເດດວັນທີ ເປີດອ່ານ
31 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2012 28-01-2017
32 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2012 28-01-2017
33 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2011 28-01-2017
34 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2011 28-01-2017
35 ບົດລາຍງານສະຖິຕິເງິນຕາປະຈໍາໄຕມາດ III-IV ປີ 2010 28-01-2017
36 ສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I-II ປີ 2010 28-01-2017
37 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ IV ປີ 2009 28-01-2017
38 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ III ປີ 2009 28-01-2017
39 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ II ປີ 2009 28-01-2017
40 ສະຖິຕິເງິນຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາໄຕມາດ I ປີ 2009 28-01-2017