✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ
ທ່ານ  ອາລຸນ  ບຸນຍົງ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ວິໄລມິດ   ອັກຄະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ພັນທະບູນ  ໄຊຍະເພັດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ