✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ
ທ່ານ  ພູຂົງ  ຈັນທະຈັກ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ບົວຈັນ  ແກ້ວມະນີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ສົມທະວີ  ສີບຸນມາ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ສົມມະໄລ   ວົງຄໍາຊາວ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ