✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ
ທ່ານ  ນາງ  ມະໂນລາ  ເມືອງມະນີ


ວ່າການ ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ບົວຈັນ  ແກ້ວມະນີ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ສົມທະວີ  ສີບຸນມາ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ສົມມະໄລ   ວົງຄໍາຊາວ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ