ບົດແນະນຳ


| 1 | 2 | 3 |

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

=====000=====

ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                                ​ເລກທີ  11 / ກບຊ ກົມ​ບັນຊີ-ການ​ເງິນ                                                      ວັນ​ທີ.13 JAN 2005

 

ບົດ​ແນະນຳ

ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນນຳ​ໃຊ້​ແຊັກ


-
ອີງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງ​ວັນ​ທີ 14  ຕຸລາ 1995 ​ແລະ ສະບັບ​ປັບປຸງ​ລົງ​ວັນ​ທີ 14 ຕຸລາ1999;

   -  ອີງ​ຕາມ​ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ແຊັກ ​ເລກທີ 175/ນຍ ລົງ​ວັນ​ທີ 22 ຕຸລາ 1996;

     ກົມ​ບັນຊີ - ການ​ເງິນ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຈຶ່ງ​ອອກ​ບົດ​ແນະນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ແຊັກ ຈຸ​ດປະສົງ​ເພື່ອ​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ແຊັກ ກາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງມື​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິ ການ, ຊຳລະ​ໜີ້​ສິນ​ແທນ​ເງິນສົດ​ໄດ້, ທັງ​ເປັນ​ການຫຼຸດຜ່ອນ​ປະລິມານ​ການ​ໃຊ້​ເງິນສົດ​ໃນ​ສັງຄົມ, ຊ່ວຍ​​ ໃຫ້​ຄ່າ​ຂອງ​ເງິນ​ກີບ​ມີ​ສະ​ເຖຍລະ​ພາບ ​ແລະ ປະກອບສ່ວນ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ - ສັງ​ຄົມ.

​ແຊັກ​ແມ່ນ​ເອກະສານ​ມີຄ່າ​ຄ້າຍຄື​ເງິນສົດ ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ ​ແລະ ​ເນື້ອ​ໃນ​ຕົ້ນຕໍ​ດັ່ງ​ນີ້:

-   ຄຳ​ວ່າ​​ ແຊັກ ​ແລະ ​ເລກທີຂອງ​ແຊັກ;

-   ຊື່​ທະນາຄານ ຫຼື ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ອື່ນ​ທີ່​ອອກ​ແຊັກ;

-   ຄຳ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ ​ແລະ ຊື້​ຜູ້​ຮັບ;

-   ຈຳນວນ​ເງິນ ​ແລະ ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ສັ່ງ​ຈ່າຍ;

-   ບ່ອນ​ຈ່າຍ​ເງິນ;

-   ​ເລກ​ໝາຍ​ບັນຊີ​ຂອງ​ຜູ້​ສັ່ງ​ຈ່າຍ;

-   ​ເລກ​ລະຫັດ​ຂອງ​ແຊັກ;

-   ວັນ​ທີ່​ເຊັນ​ແຊັກ;

-   ລາຍ​ເຊັນ​ຂອງ​ຜູ້​ສັ່ງ​ຈ່າຍ.

ປື້​ມ​ແຊັກ​ປະກອບ​ດ້ວຍໃບ​ແຊັກ​ທີ່​ຂຽນ​ຊື່​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ເປັນ​ເລກ​ທີ່​ອັນ​ດຽວ​ກັນກັບ​ຫົວ ຂວັ້ນຂອງ​ປື້​ມ​ແຊັກ ​ແລະ ຕ້ອງ​ມອບ​ໃຫ້​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້. ຜູ້​ຖື​ປື້​ມ​ແຊັກ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ ​ປື້​ມ​ແຊັກ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ດີ ​ໃນ​ກໍລະນີ​ມີ​ການ​ຕົກ​ເຮ່ຍ​ເສຍ​ຫາຍ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປະໝາດ​ເລີ​ນ​ເລີ້ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ຕ້ອງ​ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຂື້ນ.

ການ​ຂຽນ​ແຊັກ​ຕ້ອງ​ຂຽນ​ໃຫ້​ຈະ​ແຈ້ງ, ຫ້າມ​ຂຽນ​ເປື້ອນ​ເປິ, ລຶບ, ຕາບ ຫຼື ຂຽນ​ເຕັງ​ກັນ. ຈຳ ນວນ​ເງິນ​ໃນ​ແຊັກ​ໃຫ້​ຂຽນ​ເປັນ​ທັງ​ຕົວ​ເລກ ​ແລະ ຕົວ​ໜັງສື ​ແລະ​ຕ້ອງ​ກົງກັນ. ຖ້າວ່າ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ ເປັນ​ຕົວ​ເລກ ​ແລະ ຕົວ​ໜັງສື​ບໍ່​ກົງກັນ ທະນາຄານ​ມີ​ສິດ​ປະຕິ​ເສດ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນຕາ​ມ​ແຊັກ​ນັ້ນທັນທີ ​ແລ້ວ​ສົ່ງ​ແຊັກ​ຄືນ​ໃຫ້​ຜູ້​ຖື​ແຊັກ. ​ແຊັກ​ປະກອບ​ມີ 3 ປະ​ເພດ​ດັ່ງ​ນີ້: ​

  1. ​ແຊັກ​ບຸກຄົນ: ​ແມ່ນ​ແຊັກ​ສ່ວນ​ຕົວ ຫຼື ​ແຊັກ​ຂອງ​ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ;
  2. ​ແຊັກ​ທະນາຄານ: ​ແມ່ນ​ແຊັກ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ເອງ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ບັນຊີ;

 

| 1 | 2 | 3 |

 
Bank of the Lao P.D.R