ຂໍ້ກຳນົດ


 
 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ                                      ເລກທີ 01 /ທຫລ
                                                            ວຽງຈັນ, ວັນທີ 28/08/2001

 

ຂໍ້ກຳນົດ

ກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ

ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ

  • ອີງຕາມມາດຕາ 5 ໃໝ່ ແລະ ມາດຕາ 42 ໃໝ່ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1999;
  • ອງຕາມມາດຕາ 12 ໃໝ່ ຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 02/ສປປ ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2000;
  • ອີງຕາມການສະເໜີຂອງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

 

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຂໍ້ກຳນົດ:

ມາດຕາ 1.   ຈຸດປະສົງ.

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ກຳນົດລະບຽບການກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ ຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີ ທຶນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ຜູ້ຝາກເງິນ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ອື່ນໆ ອັນເນື່ອງມາຈາກທະນາຄານທຸລະກິດຫາກປະສົບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ.

ມາດຕາ 2.   ທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

ທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດປະກອບດ້ວຍທຶນຊັ້ນ I ແລະ ທຶນຊັ້ນ II ໃນນັ້ນ:

-         ທຶນຊັ້ນ I ແມ່ນທຶນຖາວອນຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຖອນໄດ້ເມື່ອໃດທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດຍັງດຳເນີນ ກິດຈະການຢູ່ ຍົກເວັ້ນທະນາຄານທຸລະກິດດັ່ງກ່າວຖືກຍຸບເລີກ;

-         ທຶນຊັ້ນ II ແມ່ນທຶນເພີ່ມເຕີມທີ່ມີລັກສະນະປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດຖອນໄດ້;

-         ລາຍລະອຽດຂອງທຶນຊັ້ນ I ແລະ ທຶນຊັ້ນ II ຈະໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນບົດແນະນຳກ່ຽວກັບ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 3.   ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ.

ທະນາຄານທຸລະກິດຕ້ອງຈັດສັນຈາກກຳໄລສຸດທິ(ກຳໄລຫຼັງເສຍອາກອນໃຫ້ລັດແລ້ວ) ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5% (ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ) ຈົນກວ່າຈະມີທຶນດັ່ງກ່າວບໍ່ຫຼຸດ 10% (ສິບສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງ ທຶນຊັ້ນທີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານທະນາຄານທຸລະກິດ.

ມາດຕາ 4.   ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕໍ່ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີທຶນທັງໝົດບໍ່ຫຼຸດ 8% (ແປດສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ ໃນນັ້ນທຶນ ຊັ້ນ I ບໍ່ຫຼຸດ 5% (ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ).

ມາດຕາ 5.   ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕໍ່ຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນຕໍ່ຊັບ ສິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີການດັ່ງນີ້:

5.1.            ໃຫ້ລວມເອົາທຸກລາຍການຂອງທຶນຊັ້ນ I ແລະ ທຶນຊັ້ນ II ໂດຍເອົາຈາກໃບສະ ຫຼຸບຊັບສົມບັດເບື້ອງໜີ້ສິນໃນໝວດທຶນ ຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງໃນບັນຊີໃນມື້ເຮັດລາຍງານ ມາເປັນຕົວຕັ້ງຫານຂອງສູດ.

5.2.            ໃຫ້ເອົາແຕ່ລະລາຍການຂອງເບື້ອງຊັບສິນໃນໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ແຕ່ລະ ລາຍການນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ຄູນໃຫ້ນ້ຳໜັກຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນແຕ່ລະປະ ເພດ, ສຳລັບທຸກລາຍການຢູ່ນອກໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຍັງຈະຖືກນຳມາຄູນດ້ວຍຕົວ ປ່ຽນສິນເຊື່ອອີກ. ຕົວປ່ຽນສິນເຊື່ອ ແລະ ນ້ຳໜັກຄວາມສ່ຽງທີ່ຢູ່ນອກ ແລະ ໃນໃບ ສະຫຼຸບຊັບສົມບັດຈະໄດ້ກຳນົດລະອຽດໃນບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ ກຳນົດສະບັບນີ້.

5.3.            ໃຫ້ລວມເອົາຜົນຄູນໃນຂໍ້ 5.2 ຂ້າງເທິງມາເປັນຕົວຫານ, ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການຄິໄລ່ ບໍ່ໃຫ້ຕຳ່ກວ່າອັດຕາສ່ວນທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6.   ການລາຍງານ ແລະ ການກວດກາ.

ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີໜ້າທີ່ລາຍງານກ່ຽວກັບການຮັກສາອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍ ຂອງທຶນ ໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ຫຼື ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງກົມດັ່ງກ່າວ.

ການລາຍງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແບບພິມ ແລະ ລະບຽບການ ລາຍງານທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ.

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວມີສິດກວດກາກັບທີ່ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ. ທະນາຄານທຸລະກິດມີໜ້າທີ່ຮັກສາບັນດາ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ວຽກງານກວດກາ.

ມາດຕາ 7.   ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

ມາດຕາ 8.   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກບົດແນະນຳ ແລະ ກວດກາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດມີໜ້າທີ່ປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 9.   ຜົນສັກສິດ.

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຂໍ້ກຳນົດເລກທີ 02/ທຫລ ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 1996 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 111/ທຫລ ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 1996.

ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນຫາກຂັດ ກັບຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2001 ເປັນຕົ້ນໄປ.

 

ຮັກສາການຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ

 

 
 
© Bank of the Lao P.D.R