✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ