✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ດຳລັດ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ 225/ລບ 06-04-2020
2 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ 224/ນຍ 19-07-2019
3 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ 329/ລບ 25-10-2017
4 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ 195/ນຍ 12-06-2017
5 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຊວດຈໍາ 248/ລບ 26-07-2016
6 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 196/ນຍ 24-06-2016
7 ດຳລັດວ່າດ້ວຍແຊັກ 386/ລບ 27-10-2014
8 ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 460/ລບ 03-10-2012
9 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ 275/ນຍ 25-09-2009
10 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດ 102/ນຍ 12-07-2000