✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
91 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 1034/ທຫລ 22-11-2011
92 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 014/ຄຕລ 19-05-2011
93 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບຝາກເງິນ 160/ທຫລ 10-01-2011
94 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 811/ທຫລ 20-10-2010
95 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 818/ທຫລ 20-10-2010
96 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ 008/ຄລຕ 21-07-2010
97 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ 417/ທຫລ 14-06-2010
98 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການດັດແກ້ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ ວັນທີ 02/04/2010 242/ທຫລ 02-04-2010
99 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ ປະເທດ 141/ນຍ 24-09-2009
100 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເຮັດວຽກຕ້ານການຟອກເງິນ 673/ທຫລ 02-09-2008