✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
81 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 014/ຄຕລ 19-05-2011
82 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບຝາກເງິນ 160/ທຫລ 10-01-2011
83 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 811/ທຫລ 20-10-2010
84 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 818/ທຫລ 20-10-2010
85 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ 008/ຄລຕ 21-07-2010
86 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ 417/ທຫລ 14-06-2010
87 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການດັດແກ້ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ ວັນທີ 02/04/2010 242/ທຫລ 02-04-2010
88 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ ປະເທດ 141/ນຍ 24-09-2009
89 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເຮັດວຽກຕ້ານການຟອກເງິນ 673/ທຫລ 02-09-2008
90 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້-ຂາຍຂາດຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້-ຂາຍຝາກພັນທະບັດ 478/ທຫລ 02-07-2008