✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
81 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດຜູ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ານຮ້າຍ ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 416/ທຫລ 05-06-2015
82 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວນການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 07/ຄຕຟງ 19-05-2015
83 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການບັດ ຂອງທະນາຄານ 316/ທຫລ 30-04-2015
84 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ (Forward Contract) 619/ທຫລ 14-08-2014
85 ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການມອບ-ຮັບເງິນສົດ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ ທຫລ ເລກທີ 881/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/10/2013 881/ທຫລ 11-10-2013
86 ຂໍ້ຕົກລົງ ເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 847/ທຫລ 30-09-2013
87 ໍຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັກສາອດຕາສ່ວນເງິນສົດຄ້າງຄັງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 761/ທຫລ 03-09-2013
88 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເລກທີ 928 ລົງວັນທີ 20.09.2012 928/ທຫລ 20-09-2012
89 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ 028/ຄລຕ 30-04-2012
90 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ 027/ຄລຕ 30-04-2012