✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນຄານທຸລະກິດ 42/ທຫລ 15-01-2016
72 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ 01/ຄຕຟງ 15-01-2016
73 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານທຸລະກໍາເງິນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ 13/ຄຕຟງ 19-10-2015
74 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ 801/ທຫລ 15-10-2015
75 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 715/ທຫລ 11-09-2015
76 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 416/ທຫລ 05-06-2015
77 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດຜູ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ານຮ້າຍ ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 416/ທຫລ 05-06-2015
78 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວນການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 07/ຄຕຟງ 19-05-2015
79 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການບັດ ຂອງທະນາຄານ 316/ທຫລ 30-04-2015
80 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ (Forward Contract) 619/ທຫລ 14-08-2014