✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວນການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 07/ຄຕຟງ 19-05-2015
72 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການບັດ ຂອງທະນາຄານ 316/ທຫລ 30-04-2015
73 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ (Forward Contract) 619/ທຫລ 14-08-2014
74 ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການມອບ-ຮັບເງິນສົດ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ ທຫລ ເລກທີ 881/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/10/2013 881/ທຫລ 11-10-2013
75 ຂໍ້ຕົກລົງ ເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 847/ທຫລ 30-09-2013
76 ໍຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັກສາອດຕາສ່ວນເງິນສົດຄ້າງຄັງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 761/ທຫລ 03-09-2013
77 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເລກທີ 928 ລົງວັນທີ 20.09.2012 928/ທຫລ 20-09-2012
78 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ 028/ຄລຕ 30-04-2012
79 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ 027/ຄລຕ 30-04-2012
80 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 1034/ທຫລ 22-11-2011