✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
71 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງ ທຫລ ສະກຸນເງິນກີບ 417/ທຫລ 14-06-2010
72 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການດັດແກ້ການຫັກເງິນແຮສໍາລັບການສູນເສຍເງິນກູ້ລວມ ວັນທີ 02/04/2010 242/ທຫລ 02-04-2010
73 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຕໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕໍ່າສຸດຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງ ປະເທດ 141/ນຍ 24-09-2009
74 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການເຮັດວຽກຕ້ານການຟອກເງິນ 673/ທຫລ 02-09-2008
75 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້-ຂາຍຂາດຕົວ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍຊື້-ຂາຍຝາກພັນທະບັດ 478/ທຫລ 02-07-2008
76 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 752/ທຫລ 30-11-2007
77 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 330/ທຫລ 02-07-2007
78 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ກຳນົດເວລາການສົ່ງລາຍງານທາງການບັນຊີ ຫຼື ທາງການເງິນ 256/ທຫລ 24-05-2007
79 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 135/ທຫລ 20-03-2007
80 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 467/ນຍ 23-11-2006