✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການທາງບໍລິຫານ ຕໍ່ຜູ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ 09/ຄຕຟງ 30-03-2016
62 ວ່າດ້ວຍ ການດັດແກ້ບາງເນື້ອໃນມາດຕາ 5 ຂອງລະບຽບກ່ຽວກັບການຖອກທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ການກຳນົດໃຊ້ທຶນຈົດທະບຽນຂອງສະຖາບັນການເງິນ 210/ທຫລ 15-03-2016
63 ວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນ 45/ທຫລ 15-01-2016
64 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນຄານທຸລະກິດ 42/ທຫລ 15-01-2016
65 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຊອກຮູ້ລູກຄ້າ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ 01/ຄຕຟງ 15-01-2016
66 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການລາຍງານທຸລະກໍາເງິນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນການຟອກເງິນ ຫຼື ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍາການຮ້າຍ 13/ຄຕຟງ 19-10-2015
67 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ 801/ທຫລ 15-10-2015
68 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 715/ທຫລ 11-09-2015
69 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 416/ທຫລ 05-06-2015
70 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດຜູ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ານຮ້າຍ ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 416/ທຫລ 05-06-2015