✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 0022/ູູຄຄຊ 26-10-2016
62 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ຽວພັນ 0023/ຄຄຊ 26-10-2016
63 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 0024/ຄຄຊ 26-10-2016
64 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການໂອນຮຸ້ນ 0025/ຄຄຊ 26-10-2016
65 ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ 757/ທຫລ 06-09-2016
66 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ 15/ຄຕຟງ 11-08-2016
67 ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການກຳນົດອັດຕາຄ່າທຳນຽມສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 629/ທຫລ 08-08-2016
68 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບຊຳລະ 551/ທຫລ 11-07-2016
69 ວ່າດ້ວຍລະບົບການໂອນເງິນແບບທັນທີ 531/ທຫລ 04-07-2016
70 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດວ້ຍການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ 529/ທຫລ 01-07-2016