✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
61 ໍຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັກສາອດຕາສ່ວນເງິນສົດຄ້າງຄັງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 761/ທຫລ 03-09-2013
62 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ເລກທີ 928 ລົງວັນທີ 20.09.2012 928/ທຫລ 20-09-2012
63 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ 028/ຄລຕ 30-04-2012
64 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການກວດກາວຽກງານຫຼັກຊັບ 027/ຄລຕ 30-04-2012
65 ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມຂໍສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະຈຳປີຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 1034/ທຫລ 22-11-2011
66 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 014/ຄຕລ 19-05-2011
67 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບຝາກເງິນ 160/ທຫລ 10-01-2011
68 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 811/ທຫລ 20-10-2010
69 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັກສາລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 818/ທຫລ 20-10-2010
70 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບກ່ຽວກັບການອອກ ແລະ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນ 008/ຄລຕ 21-07-2010