✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
51 ວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຂອງ ສະຖາບັນການເງິນ 45/ທຫລ 15-01-2016
52 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນຄານທຸລະກິດ 42/ທຫລ 15-01-2016
53 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ 801/ທຫລ 15-10-2015
54 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 715/ທຫລ 11-09-2015
55 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 416/ທຫລ 05-06-2015
56 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວນການກຳນົດຜູ້ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຕ້ານສະກັດກັນ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ 07/ຄຕຟງ 19-05-2015
57 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມການໃຫ້ບໍລິການບັດ ຂອງທະນາຄານ 316/ທຫລ 30-04-2015
58 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດລ່ວງໜ້າ (Forward Contract) 619/ທຫລ 14-08-2014
59 ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການມອບ-ຮັບເງິນສົດ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ ທຫລ ເລກທີ 881/ທຫລ, ລົງວັນທີ 11/10/2013 881/ທຫລ 11-10-2013
60 ຂໍ້ຕົກລົງ ເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 847/ທຫລ 30-09-2013