✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
101 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 752/ທຫລ 30-11-2007
102 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂອບເຂດການໃຫ້ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 330/ທຫລ 02-07-2007
103 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ກຳນົດເວລາການສົ່ງລາຍງານທາງການບັນຊີ ຫຼື ທາງການເງິນ 256/ທຫລ 24-05-2007
104 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 135/ທຫລ 20-03-2007
105 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມອບສິດໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 467/ນຍ 23-11-2006
106 ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນເງີນແຮຝາກບັງຄັບ 197/ທຫລ 29-05-2006
107 ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການມອມສິດໃຫ້ສາຂາຂອງທະນາຄານກາງອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. 03/ທຫລ 02-03-2005
108 ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການມອມສິດໃຫ້ທຸກໆສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ. 04/ທຫລ 02-03-2005
109 ຂໍ້ຕົກລົງ ສໍານັກງານນາຍົກລັດທະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກອງທືນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ. 1285/ກງ 23-09-1999