✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍົກເລີກນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) 368/ທຫລ 26-03-2024
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຊັບສິນລໍຖ້າຂາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 369/ທຫລ 26-03-2024
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບຄ່ອງຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 370/ທຫລ 26-03-2024
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນສຳລັບທະນາຄານທຸລະກິດ 371/ທຫລ 26-03-2024
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 303/ທຫລ 07-03-2024
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ 333/ທຫລ 07-03-2024
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານລະດັບຖານະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 91/ທຫລ 19-01-2024
8 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ 1225/ທຫລ 21-12-2023
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍວົງເງິນປົກປ້ອງ 1170/ທຫລ 28-11-2023
10 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມດ້ານການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວ (the Standard of Message Specification for Payment Systems) 1098/ທຫລ 09-11-2023