✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບ ເລື່ອງ ເລກທີ ລົງວັນທີ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ 0053/ສຄຄຊ 17-10-2019
2 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກອງທຶນຮ່ວມ 0054/ສຄຄຊ 17-10-2019
3 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພັນທະບັດທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 903/ທຫລ 30-09-2019
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 879/ທຫລ 25-09-2019
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປະເພດເອກະສານມີຄ່າທີ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກໍາໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເພດເອກະສານມີຄ່າທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ເຂົ້າໃນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 584/ທຫລ 20-09-2019
6 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 784/ທຫລ 03-09-2019
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ເງິນລົງທຶນຕ່ຳສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ 752/ທຫລ 27-08-2019
8 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເງິນ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 580/ທຫລ 08-07-2019
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານທາງການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 576/ທຫລ 05-07-2019
10 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຄຳ ທີ່ສາກົນນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊຳລະລະຫວ່າງປະເທດ 461/ທຫລ 03-06-2019