✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີ້
ທ່ານ  ນາງ  ທິບພະວັນ  ຈັນທະຜາສຸກ


ຫົວໜ້າສູນ
ທ່ານ  ນາງ  ແສງມະນີ  ມະນີວົງ


ຮອງຫົວໜ້າສູນ
ທ່ານ  ບຸນລ້ອມ  ພົງຈະເລີນ


ຮອງຫົວໜ້າສູນ
ທ່ານ  ສົມເພັດ  ວົງຄໍາຈັນ


ຮອງຫົວໜ້າສູນ