✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສູນເກັບຊື້ໜີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີ້
ທ່ານ  ນາງ  ທິບພະວັນ  ຈັນທະຜາສຸກ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສີດາ  ທັມມະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ແສງມະນີ  ມະນີວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ບຸນລ້ອມ  ພົງຈະເລີນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ