✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມເງິນຕາ - ຄັງສາງ
ທ່ານ  ບຸນວົງ  ດວງດອກເກດ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ເສດຖາ  ກັນຍາວັນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ບຸນທະວີ  ສຸກດາວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນທະຍົມ  ເພັດສະໝອນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ