✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມພິມຈໍາໜ່າຍ
ທ່ານ  ບຸນທະວີ  ສຸກດາວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ຂັນທະຍົມ  ເພັດສະໝອນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ພູຄຳ  ໄຊຍະວົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ