✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ລຳດັບ ຊື່ທະນາຄານ ເວບໄຊທ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດລັດ (State - Owned Comercial Bank)

1 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
www.bcel.com.la 856-21 213 200 ປາງ​ຄຳ, ຊຽ​ງ​ຍືນ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.

ກຸ່ມທະນາຄານສະເພາະກິດ (Specialized Bank)

2 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ
NAYOBY BANK
www.nbblao.org 021-264 407-21 ໄກ​ສອນ​, ໂພນ​ພະ​ເນົາ, ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທຶນ (Joint State Comercial Bank)

3 ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລາວ
Lao Development Bank
www.ldblao.la 021 213 300-04 ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ, ​ສີ​ຫອມ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
4 ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
Agricultural Promotion Bank
www.apb.com.la 021-713 060 ໄກ​ສອນ, ​ພະ​ຂາວ, ​ໄຊ​ທາ​ນີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
5 ​ທະ​ນາ​ຄານ​ ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ
Lao-Viet Bank CO.,LTD
www.laovietbank.com.la 021-251 416 ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
6 ທະນາຄານ ລາວ-ຝລັ່ງ ຈຳກັດ
Banque Franco-Lao Ltd
www.banquefrancolao.com 021-285 111 ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
7 ທະນາຄານລາວຈີນ ຈໍາກັດ
Lao China Bank Co.,Ltd
www.laochinabank.com 021-418 888 ໄກ​ສອນພົມ​ວິ​ຫານ, ​ໂພນ​ໄຊ, ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.

ກຸ່ມທະນາຄານເອກະຊົນ (Private Bank)

8 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
JOINT DEVELOPMENT BANK
www.jdbbank.com.la 021-213 531-6 ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
9 ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ
PHONGSAVANH BANK LTD
www.phongsavanhbank.com 021-212 666 ໄກ​ສອນພົມ​ວິ​ຫານ, ພະ​ຂາວ, ​ໄຊ​ທາ​ນີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
10 ທະນາຄານອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
INDOCHINA BANK LTD
www.indochinabank.com 021-455 000 23ສິງ​ຫາ, ໜອງບອນ, ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
11 ທະນາຄານບູຢອງລາວ ຈໍາກັດ
Booyoung Lao Bank Ltd
www.booyoungbank.com 021-454 500-2 ໄກສອນພົມວິຫານ, ໂພນໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
12 ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ
Lao Construction Bank Limited
www.lc-bank.com 021-285 555 ກົດສະໂກ, ໂພນສີນວນ, ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
13 ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈໍາກັດ
MARUHAN Japan Bank Lao Co.,ltd
www.maruhanjapanbanklao.com 021-266 000 23ສິງ​ຫາ, ໂພນໄຊ, ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
14 ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC Bank Lao Co., Ltd
www.biclaos.com (856-21) 250 388 ຫັດສະດີ, ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
15 ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ
ST BANK LTD
www.stbanklaos.la 021-241 559-62 ສຸພານຸວົງ, ເມືອງວາທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງທ/ຄ ຕ່າງປະເທດ (Subsidiary Bank)

16 ທະນາຄານເອຊີລິດາລາວ ຈໍາກັດ
ACLEDA BANK LAO.,LTD
www.acledabank.com 021-264 994 ວົງວຽນດົງປ່າລານ, ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ສີສັດຕະນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
17 ທະນາຄານ ອາເຮັສບີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
RHB Bank Lao Sole CO.,LTD
www.rhb.com.la 021-455 116-117 ໄກສອນພົມວິຫານ, ໂພນສະອາດ, ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
18 ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ
KASIKORNTHAI BANK Limited
www.kasikornbank.com.la 021-410 885 ບູຣິຈັນ, ໂພນສີນວນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
19 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕີ່ນ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
SAIGON THUONG TIN BANK LAO Sole CO.,LTD
www.sacombank.com.vn 021-265 726 ແຫ່ງບຸນ, ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
20 ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ
VietinBank Lao limited
www.vietinbank.com.la 021-263 997 ຂຸນບູລົມ, ວັດຈັນ, ຈັນທະບູລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
21 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈໍາລາວ ຈໍາກັດ
Vietcombank Laos Limited
021-253838 ລ້ານຊ້າງ, ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
22 ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ
CANADIA BANK LAO CO.,LTD
www.canadiabank.com.la 021 - 227 999 ປາງຄຳ, ຊຽງຍືນ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
23 ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນ-ຮ່າໂນ້ຍ ລາວ ຈຳກັດ
Saigon-Hanoi Bank Lao Limited
www.shb.la 021-968 888 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ (Foreign Comercial Bank Branch)

24 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Bangkok Bank public co.,ltd Vientiane Branch
www.bangkokbank.com 021-213 560 ລ້ານຊ້າງ, ສີສະເກດ, ຈັນທະບູລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
25 ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈໍາກັດ(ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
KRUNG THAI BANK LIMITED VIENTIANE BRANCH
www.ktb.co.th 021- 213 480 ລ້ານຊ້າງ, ຊຽງຍືນ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
26 ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
BANK OF AYUDHYA PCL., VIENTIANE BRANCH
www.krungsri.com 021-213 521 ລ້ານຊ້າງ, ຫັດສະດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
27 ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
TMB Bank Public Company Limited
www.tmbbank.com 021-216 486 ສາມແສນໄທ, ສີ​ຫອມ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
28 ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
SIAM COMMERCE BANK LTD VIENTIANE BRANCH
www.scb.co.th 021-213 500 ລ້ານຊ້າງ, ສີສະເກດ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
29 ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
PUBLIC BANK BERHAD
www.pbebank.com 021-223 394 ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ຫັດສະດີໃຕ້, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
30 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາ ວັດ​ໄຕ
Public Bank Wattay Branch
www.pbebank.com 021-219 868 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ວາ​ທ່າ, ​ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
31 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
Public Berhad Bank Ltd, Savannakhet Branch
www.pbebank.com 041-252 131 ສີສະຫວ່າງວົງ, ສຸນັນທາ, ໄກ​ສອນ​ພົມ​ວິ​ຫານ, ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ.
32 ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ
BANK OF AYUDHYA PCL., SAVANNAKHET BRANCH
www.krungsri.com 041-252 360 ສີສະຫວ່າງວົງ, ​ສຸ​ນັນ​ທາ, ​ໄກ​ສອນ​ພົມ​ວິ​ຫານ, ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ.
33 ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
Military Commercial Joint Stock Bank - Lao Branch
www.mbbank.com.vn 021-990 901 ໄກ​ສອນພົມ​ວິ​ຫານ, ​ໂພນໄຊ, ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
34 ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງ (ໄອຊີບີຊີ)
Industrial and Commercial Bank Of China Limited Vientiane Branch
http://vientiane.icbc.com.cn 021-258 888 ລ້ານຊ້າງ, ຫັດສະດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
35 ທະນາຄານ ພາບລິກ ຈໍາກັດ ສາຂາປາກເຊ
Public Bank, Pakse Branch
www.pbebank.com 031-218 111 13ໃຕ້, ​ໂພນ​ສະ​ຫວັນ, ​ປາກ​ເຊ, ​ຈຳ​ປາ​ສັກ.
36 ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາວຽງຈັນ
CIMB Thai Bank Public Company Ltd Vientiane Branch
www.cimbthai.com 021-255 355 ລ້ານຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
37 ທະນາຄານ ຄາເທ ຢູໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Cathay United bank-Vientiane capital Branch
www.cathaybk.com.tw 021-255 688 ຂຸນບູລົມ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
38 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະເທດຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Bank of China Limited, Vientiane branch
http://www.boc.cn/en 021-228 888 ຄູວຽງ, ໜອງ​ຈັນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
39 ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ແບັງ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
First Comercial Bank LTD, Vientiane Branch
www.firstbank.com.tw 021-415 318 23ສິງ​ຫາ, ໂພນໄຊ, ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
40 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ
Bangkok Bank Pcl, Pakse Branch
www.bangkokbank.com 031-257 255 ສາລາຂຽວດົງຈອງ, ໂພນສະຫວັນ, ປາກເຊ, ຈຳ​ປາ​ສັ​ກ.
41 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດ້ວງ
Malayan Banking Berhad Nongduang Branch
www.maybank.com 021-258160-1 ອາຊຽນ, ໜອງດ້ວງ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
42 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ມະຫາຊົນ ສາຂາລາວ (ທະນາຄານ ເມແບັງ ສາຂາລາວ)
Malayan Banking Public Limited Company Lao Branch
www.maybank.com (856-21) 263 100 ລ້ານຊ້າງ, ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
43 ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນີວຊີແລນ ຈຳກັດ ສາຂາລາວ
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Lao Branch
www.anz.com 021-222700 ລ້ານຊ້າງ , ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
44 ທະນາຄານ ໄຕ້ຫວັນ ໂຄໂອເປີເຣທິບ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Taiwan Cooperative Bank, Vientiane Capital Branch
www.Tcb-bank.com.la 021 415 666 ເລກທີ 064/1, ຖະໜົນດົງປາຍນາ, ສະພານທອງເໜືອ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໝາຍເຫດ:
1. ທະນາຄານ ລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ (ຢູ່ໃນໄລຍະດຳເນີນການຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ);
2. ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດ້ວງ (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຍຸບເລີກສາຂາ ເພື່ອໂຮມເຂົ້າກັບສາຂາລາວ);
3. ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຍຸບເລີກສາຂາ);
4. ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາວຽງຈັນ (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຍຸບເລີກສາຂາ);
5. ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຍຸບເລີກສາຂາ).