✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ມູນການສະເໜີຂໍທຶນ

ລຳດັບ ຊື່ ເອກະສານ ເປີດອ່ານ
1 ການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ
2 ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ
3 ໂຄງການສົ່ງເສີມການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (JFPR 9095) ແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນ
4 ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
5 ແຜນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ: (ຊື່ຂອງ ສກຈ/ສສງ)
6 ໂຄງການສົ່ງເສີມການເງິນຈຸລະພາກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (JFPR) ຂັ້ນຕອນການສະໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ສະຖາ ບັນການເງິນຈຸລະພາກ