✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ເອກະສານຂໍສ້າງຕັ້ງ ສຖງ ແລະ ສຫກ

ລຳດັບ ຊື່ ເອກະສານ ເປີດອ່ານ
1 ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ
2 ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ
3 ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງສະຫະສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
4 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະກອບເອກະສານສ້າງຕັ້ງ ສຳລັບສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
5 (ຮ່າງ) ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ
6 ບົດລາຍງານເກັບກຳຂໍ້ມູນ
7 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະກອບເອກະສານສ້າງຕັ້ງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຂື້ນທະບຽນສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງີນຝາກ
8 ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະກອບເອກະສານສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ