✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຂໍ້ກຳນົດຄຸ້ມຄອງ ສຖງ ແລະ ສຫກ

ລຳດັບ ຊື່ ເອກະສານ ເປີດອ່ານ
1 ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ເງິນຝາກ
2 ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ
3 ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ