✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ນະໂຍບາຍ ທິດທາງຄຸ້ມຄອງ ພັດທະນາ

ລຳດັບ ຊື່ ເອກະສານ ເປີດອ່ານ
1 ເອກະສານນະໂຍບາຍເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການ
2 ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການ ການເງິນຊົນ ນະບົດ ແລະ ການເງິນຈຸລພາກ