✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຈຳປາສັກ
ທ່ານ  ນວນຕາ  ແກ້ວມະນີ


ວ່າການ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສົມຈິດ  ທອງຄຳສຸກ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ຄຳພວງ  ບູລົມ


ຮອງ ຫົວໜ້າ