✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ທຫລ ສາຂາຈຳປາສັກ
ທ່ານ  ໄຊລືຊາ  ຜູຍຍະວົງ


ຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ນາງ  ສີພະຈັນ  ເຂັມມະນີວົງ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ຄອນສະຫວັນ  ສິງສະຫວັນ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ
ທ່ານ  ປອ. ສົມປະດິດ  ວໍລະຈິດ


ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ