✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ທ່ານ  ນາງ  ຟອງຈິນດາ  ແສງສຸລິວົງ


ຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ສຽວສະຫວາດ  ທິລາກຸນ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ນາງ  ວຽງດາລີ  ສຸພານຸວົງ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ
ທ່ານ  ເອກະລາດ  ສີສານ


ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານ