✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ທ່ານ  ນາງ  ສາຍສະໝອນ  ຈັນທະຈັກ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສຽວສະຫວາດ  ທິລາກຸນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ວຽງດາລີ  ສຸພານຸວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ວຽງຄຳ  ວັນສີລາລົມ


ຮອງ ຫົວໜ້າ