✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຫ້ອງການ ທຫລ
ທ່ານ  ເພັດສະຖາພອນ  ແກ້ວວົງວິຈິດ


ຫົວໜ້າ, ປະທານສະພາບໍລິຫານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
ທ່ານ  ສຸກັນ  ຈັນທະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສາຍສະໝອນ  ກີບເກສອນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ອ່ອນຈັນ  ໄຊຄຳເພັງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ