✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຫ້ອງການ ທຫລ
ທ່ານ  ເພັດສະຖາພອນ  ແກ້ວວົງວິຈິດ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສຸກັນ  ຈັນທະວົງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສາຍສະໝອນ  ກີບເກສອນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ພູມມະລີ  ສິຣິພົນເດດ


ຮອງ ຫົວໜ້າ