✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ຫ້ອງການ ທຫລ
ທ່ານ  ເພັດສະຖາພອນ  ແກ້ວວົງວິຈິດ


ຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ  ສຸກັນ  ຈັນທະວົງ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ  ສາຍສະໝອນ  ກີບເກສອນ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ  ນາງ  ອ່ອນຈັນ  ໄຊຄຳເພັງ


ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ