✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ
ທ່ານ  ອາລຸນ  ບຸນຍົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ປອ ຄໍາວິໄລ  ກາດອຸດົມ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ມະນີພອນ  ອິນຕາວັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ