✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ
ທ່ານ  ປອ. ອາຄົມ   ປຣະເສີດ


ຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ນາງ  ປອ ທອນມີ  ແກ້ວກິນນາລີ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ວິໄລຄຳ  ປ້ອງພິມຄຳ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ພຸດສາລາ  ອົມດາລາ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ
ທ່ານ  ສະຫວັນດວງຈິດ   ແສງເດືອນ


ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ