✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມກວດກາພາຍໃນ
ທ່ານ  ວຽງສະຫວັນ  ໄຊຍະວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ມະໂນສິນ  ຕັນດາວົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ສຸກພະຈັນ  ວົງສັກ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ