✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມກວດກາພາຍໃນ
ທ່ານ  ວຽງສະຫວັນ  ໄຊຍະວົງ


ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ສົມມຸດ  ແກ້ວມະນີ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ທີລະຢຸດ  ພາດວນສິນ


ຮອງ ຫົວໜ້າ
ທ່ານ  ນາງ  ເຂັມຄໍາ  ຄັດສະຫວ່າງ


ຮອງ ຫົວໜ້າ