✡ ຢູ່ເມືອງລາວ ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ

ກົມກວດກາພາຍໃນ
ທ່ານ  ວຽງສະຫວັນ  ໄຊຍະວົງ


ຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ເຂັມຄໍາ  ຄັດສະຫວ່າງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ນາງ  ຈັນສຸກ  ພົມມະວັນ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ທ່ານ  ມະໂນສິນ  ຕັນດາວົງ


ຮອງຫົວໜ້າກົມ